slide main slide main slide main slide main slide main slide main

Chủng Loại Kính

A. KÍNH TRẮNG
Độ dày: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Xuất xứ: VFG, VIFG, Guardian, AGC, CSG, Xinyi...
Chi tiết:
Độ dày Qui cách Xuất xứ
4mm 1524 x 2134; 1829 x 2438; 2134 x 3048 VFG, VIFG
5mm 1524 x 2134; 1676 x 2134; 1829 x 2438;
2134 x 3048
VFG, VIFG
6mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG, VIFG
8mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG, VIFG
10mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2134 x 3658;
2438 x 3658
VFG, VIFG
12mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG, VIFG
3210 x 5000 VIFG, Guardian
15mm 2134 x 3048, 2438 x 3658 VFG
2440 x 4200; 2440 x 5000; 2440 x 6500 CSG, Xinyi
19mm 2440 x 3660; 2440 x 4200; 2440 x 5000;
2440 x 6500
CSG, Xinyi

B. KÍNH MÀU
1. Màu xanh lá
Độ dày 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Xuất xứ: VFG, VIFG, Guadian, AGC

Chi tiết:
   Độ dày Qui cách Xuất xứ
3mm 1524 x 2134; 1829 x 2438 Guardian
4mm 1524 x 2134; 1829 x 2438; 2134 x 3048 VFG, VIFG, Guardian, AGC
5mm 1676 x 2134; 1829 x 2438; 2134 x 3048 VFG, VIFG, Guardian, AGC
6mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG, VIFG, Guardian, AGC
8mm 1829 x 2438; 2134 x 3048 VFG, VIFG, Guardian, AGC
10mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG, VIFG, Guardian
12mm  1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG, VIFG, Guardian, AGC

2. Kính màu xanh biển
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm,
Xuất xứ: AGC

Chi tiết:
Độ dày Qui cách Xuất xứ
5mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC
6mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC
8mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC
10mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC

3. Kính màu xám (Euro Grey)
Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 12mm
Xuất xứ: AGC

Chi tiết:
  Độ dày Qui cách Xuất xứ
5mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC
6mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC
8mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC
10mm 2134 x 3210; 2250 x 3210 AGC

4. Kính màu xanh đen (Dark Grey)
Độ dày: 4mm, 5mm, 10mm, 12mm
Xuất xứ: VFG

Chi tiết:
 Độ dày Qui cách Xuất xứ
4mm 1524 x 2134; 1676 x 2134 VFG
5mm 1524 x 2134; 1676 x 2134; 1829 x 2438;
2134 x 3048
VFG
10mm 1829 x 2438; 2134 x 3048 VFG
12mm 1829 x 2438; 2134 x 3048; 2438 x 3658 VFG

5. Kính màu trà
Độ dày: 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
Xuất xứ: VIFG

Chi tiết:
   Độ dày Qui cách Xuất xứ
4mm 1524 x 2134; 1676 x 2134 VIFG
5mm 1524 x 2134; 1676 x 2134; 1829 x 2438;
2134 x 3048
VIFG
8mm 1524 x 2134; 1676 x 2134; 1829 x 2438;
2134 x 3048
VIFG
10mm 1829 x 2438; 2134 x 3048 VIFG

6. Kính phản quang
6.1. Kính phản quang xanh lá nhạt (Stopsol Supersilver Green Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000 


6.2. Kính phản quang xanh lá đậm (Stopsol Classic Green Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


6.3. Kính phản quang xanh biển nhạt (Stopsol Supersilver Dark Blue Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


6.4. Kính phản quang xanh biển đậm (Stopsol Classic Dark Blue Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


6.5. Kính phản quang xám  (Stopsol Supersilver Euro Grey Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000 


6.6. Kính phản quang trắng (Stopsol Supersilver Clear Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC(Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

7. Kính Low-E
7.1. Kính Low-E trắng (Low-E Sunergy Clear)
Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


7.2. Kính Low-E xanh lá (Low-E Sunergy Green)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


7.3. Kính Low-E xanh lá biển (Low-E Sunergy Blue Green)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


7.4. Kính Low-E xám (Low-E Sunergy Euro Grey)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


7.5. Kính Low-E màu trà (Low-E Bronze)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: Pilkington (North Ameriaca)
Qui cách: 2438 x 3302


7.6. Solar control Low-E Clear
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: Pilkington (North Ameriaca)
Qui cách: 2438 x 3302


7.7. Solar control Low-E Blue
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: Pilkington (North Ameriaca)
Qui cách: 2438 x 33028. Kính hoa văn
Độ dày: 5mm
Morua

Flash

Ocenic

Aqualite


9. Gương (Kính thủy):
Chủng loại: Gương trắng, gương màu, gương giả cổ.
Độ dày: 3mm, 5mm, 6mm, 8mm

Xuất xứ: Dom Hone (Việt Nam), Guardian (Thailand).