slide main slide main slide main slide main slide main slide main

Kính Nung Sơn Màu

Sản phẩm Kính nung sơn màu của Saigon Glass được sản xuất bằng quá trình nung chảy trên khuôn, tạo ra các loại hoa văn nghệ thuật trên kính với nét hiện đại hoặc cổ kính.


 

ARTCSLCSG-001
MS: ARTCSLCSG-001
ARTCSLCSG-002
MS: ARTCSLCSG-002
ARTCSLCSG-003
MS: ARTCSLCSG-003
ARTCSLCSG-0004
MS: ARTCSLCSG-0004
ARTCSLCSG-005
MS: ARTCSLCSG-005
ARTCSLCSG-006
MS: ARTCSLCSG-006